KVK of niet?

Als je een goed idee hebt, kun je overwegen om dit idee te gaan uitvoeren onder een stichting of vereniging. Het is niet altijd nodig om dit te doen, maar veel subsidie- en fondsenverstrekkers hebben dit wel als eis. Zorg dus dat je je vooraf bedenkt wat je uiteindelijk wilt vragen aan partners en zoek uit wat hun eisen zijn. 

Op deze pagina proberen we je zo goed als mogelijk te informeren over de verschillende rechtsvormen. Wil je eens sparren over dit kopstuk dan ben je natuurlijk van harte welkom. Ook bij de Kamer van Koophandel en bij de Rabobank helpen ze je graag met dit soort vragen. Ohja, en wist je al dat onze hulp altijd gratis en vrijblijvend is? 

Eerst even nadenken!

Voordat je van start gaat met het oprichten van een organisatie is het zaak eerst even goed na te denken over de noodzaak hiervan en daarna over de rechtsvorm. Ga je een kleinschalige, mogelijk niet terugkerende, activiteit opzetten dan wil je niet gelijk ergens aan vast zitten en hoge kosten maken. Soms lukt het om je plan onder te brengen bij een reeds bestaande organisatie. Stel je dat een goed idee hebt voor een theaterstuk, maar niet van plan bent om jaarlijks theater te gaan maken, dan kan Cultura Venray voor je op zoek gaan naar een partner zodat je binnen een bestaande organisatie ruimte kunt krijgen om je plan tot uitvoer te brengen. 

Als je de keuze maakt om een rechtsvorm op te zetten, kan dit ook weer vele voordelen hebben. Hoewel we weten dat het vaak als 'eng' wordt ervaren om zo officieel een organisatie te starten, zijn er heel veel partijen die je hier in willen helpen en die je graag zien slagen. 

Wat is een rechtsvorm?

Dat is de juridische vorm van de organisatie en de manier waarop deze bekendstaat bij instanties zoals de Belastingdienst. Er zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Van belang is dat het doel van de organisatie optimaal aansluit bij jouw rechtsvorm. 

  

Een vereniging en een stichting zijn beide rechtspersonen die worden opgericht voor verschillende doeleinden.

Een vereniging is een organisatie die wordt opgericht om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van sportactiviteiten of het ondersteunen van een bepaalde sociale zaak. De leden van een vereniging zijn actief betrokken bij de organisatie en hebben invloed op de beslissingen die worden genomen. De vereniging heeft een bestuur dat wordt gekozen door de leden en dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de organisatie.

Een stichting daarentegen wordt opgericht om een bepaald maatschappelijk doel te realiseren, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek of het ondersteunen van een goed doel. Een stichting heeft geen leden, maar wel een bestuur dat verantwoordelijk is voor het realiseren van het doel van de stichting. Bij een stichting ligt de nadruk dus meer op het behalen van een bepaald doel dan op de betrokkenheid van individuen.

Een belangrijk verschil tussen een vereniging en een stichting is de aansprakelijkheid. Bij een vereniging zijn de bestuurders en leden in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, terwijl bij een stichting alle aansprakelijkheid bij de rechtspersoon ligt. Dit betekent dat de bestuurders van een stichting persoonlijk niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden of andere verplichtingen van de stichting.

Een vereniging is een organisatie die wordt opgericht door een groep mensen die een gemeenschappelijk doel hebben, bijvoorbeeld het organiseren van concerten, het ondersteunen van een bepaalde sociale zaak of het delen van een bepaalde interesse. De leden van de vereniging zijn actief betrokken bij de organisatie en hebben invloed op de beslissingen die worden genomen. De vereniging heeft een bestuur dat wordt gekozen door de leden en dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de organisatie.

Om een vereniging op te richten moet je een aantal stappen doorlopen:

1. Stel een groep mensen samen die het gemeenschappelijke doel delen en die de vereniging willen oprichten.

2. Bepaal het doel van de vereniging en maak afspraken over de activiteiten die de vereniging gaat ontplooien.

3. Stel een concept statuten op waarin de regels en afspraken van de vereniging staan beschreven. Hierin moet onder andere worden opgenomen wie er lid kunnen worden, hoe het bestuur wordt gekozen, hoe besluiten worden genomen en hoe de financiën worden beheerd.

4. Houd een oprichtingsvergadering waarbij de concept statuten worden besproken en vastgesteld. Tijdens deze vergadering kunnen de leden zich inschrijven als lid en kan het bestuur worden gekozen.

5. Laat de statuten notarieel vastleggen. Dit is verplicht als de vereniging volledige rechtsbevoegdheid wil hebben. Bij de notaris moeten alle bestuursleden aanwezig zijn en moet iedereen een geldig identiteitsbewijs meenemen.

6. Schrijf de vereniging in bij de Kamer van Koophandel.

7. Open een bankrekening op naam van de vereniging.

Het oprichten van een vereniging vergt enige inzet en tijd, maar het kan een goede manier zijn om samen met anderen een gemeenschappelijk doel te bereiken en betrokken te zijn bij een organisatie.

Een vereniging moet over het algemeen voldoen aan de volgende regels:

1. Oprichtingsakte: De vereniging moet een oprichtingsakte hebben die is opgesteld volgens de wettelijke vereisten.

2. Statuten: De vereniging moet statuten hebben die zijn opgesteld volgens de wettelijke vereisten. In de statuten staan onder andere de doelstellingen van de vereniging en de regels voor het lidmaatschap en het bestuur.

3. Inschrijving Kamer van Koophandel: De vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

4. Bestuur: De vereniging moet een bestuur hebben dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de vereniging.

5. Ledenadministratie: De vereniging moet een ledenadministratie bijhouden.

6. Financiële administratie: De vereniging moet een financiële administratie bijhouden.

7. Algemene Ledenvergadering: De vereniging moet minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering houden.

8. Huishoudelijk reglement: De vereniging kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin aanvullende regels en afspraken worden vastgelegd.

Daarnaast kan het zijn dat er voor bepaalde soorten verenigingen specifieke regels gelden, zoals bijvoorbeeld voor sportverenigingen of studentenverenigingen. Het is daarom altijd verstandig om de specifieke regels en vereisten voor de betreffende vereniging te raadplegen.

Een stichting is een organisatie die wordt opgericht om een bepaald maatschappelijk doel te verwezenlijken, zoals het bevorderen van cultuur, het bestrijden van armoede of het beschermen van dieren. Het doel van de stichting mag niet gericht zijn op het maken van winst, en de stichting heeft dan ook geen leden of eigenaren. In plaats daarvan heeft de stichting een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Om een stichting op te richten moet je een aantal stappen doorlopen:

1. Bepaal het doel van de stichting en maak afspraken over de activiteiten die de stichting gaat ontplooien.

2. Stel een oprichtingsakte op waarin de regels en afspraken van de stichting staan beschreven. Hierin moet onder andere worden opgenomen wie er zitting hebben in het bestuur, hoe besluiten worden genomen en hoe de financiën worden beheerd.

3. Stel een bestuur samen dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de stichting.

4. Laat de oprichtingsakte notarieel vastleggen. Bij de notaris moeten alle bestuursleden aanwezig zijn en moet iedereen een geldig identiteitsbewijs meenemen.

5. Schrijf de stichting in bij de Kamer van Koophandel.

6. Open een bankrekening op naam van de stichting.

Het oprichten van een stichting vergt enige inzet en tijd, maar het kan een goede manier zijn om een maatschappelijk doel te verwezenlijken en betrokken te zijn bij een organisatie die zich inzet voor het algemeen belang. Het is daarbij belangrijk om goede afspraken te maken en het bestuur goed te organiseren, zodat de stichting effectief en efficiënt kan functioneren.

Een stichting moet over het algemeen voldoen aan de volgende regels:

1. Oprichtingsakte: De stichting moet een oprichtingsakte hebben die is opgesteld volgens de wettelijke vereisten.

2. Statuten: De stichting moet statuten hebben die zijn opgesteld volgens de wettelijke vereisten. In de statuten staan onder andere de doelstellingen van de stichting en de regels voor het bestuur en het beheer van het vermogen.

3. Inschrijving Kamer van Koophandel: De stichting moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

4. Bestuur: De stichting moet een bestuur hebben dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de stichting.

5. Beheer van vermogen: Het beheer van het vermogen van de stichting moet volgens de regels van de statuten en de wetgeving plaatsvinden.

6. Financiële administratie: De stichting moet een financiële administratie bijhouden.

7. Jaarverslag: De stichting moet jaarlijks een jaarverslag opstellen en publiceren waarin de activiteiten en de financiële situatie van de stichting worden beschreven.

Daarnaast kan het zijn dat er voor bepaalde soorten stichtingen specifieke regels gelden, zoals bijvoorbeeld voor goede doelen stichtingen. Het is daarom altijd verstandig om de specifieke regels en vereisten voor de betreffende stichting te raadplegen.

Er zijn verschillende bestuurlijke functies die kunnen voorkomen in een organisatie of vereniging. Hieronder volgen de meest voorkomende functies en hun taken en verantwoordelijkheden:

1. Voorzitter: De voorzitter is het gezicht van de organisatie en geeft leiding aan de vergaderingen. Hij of zij zorgt voor de algemene coördinatie van de activiteiten van de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.

2. Secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de organisatie. Hij of zij zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen en beheert het archief. De secretaris is vaak ook het aanspreekpunt voor leden en externe partijen.

3. Penningmeester: De penningmeester beheert de financiën van de organisatie. Hij of zij zorgt voor een overzichtelijke administratie van inkomsten en uitgaven, stelt de begroting op en beheert de bankrekening. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en het afleggen van verantwoording aan de leden.

4. Bestuurslid: Een bestuurslid heeft vaak een specifieke taak of portefeuille binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om communicatie, sponsoring, ledenwerving of activiteitenorganisatie. Een bestuurslid denkt actief mee over het beleid van de organisatie en voert daarbij zijn of haar taken uit.

De taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie. Over het algemeen zijn bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en het nemen van besluiten. Daarnaast hebben zij ook een zorgplicht ten opzichte van de organisatie en de leden. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken binnen de organisatie en dat zij moeten handelen in het belang van de organisatie. 

Een oprichtingsakte is een officieel document dat wordt opgesteld bij de oprichting van een bedrijf, organisatie of vereniging. Het is een notariële akte die wordt opgesteld door een notaris en waarin de belangrijkste gegevens over de oprichting van de organisatie worden vastgelegd. De oprichtingsakte is een belangrijk document omdat het de basis vormt van de juridische structuur van de organisatie.

In de oprichtingsakte staan onder andere de naam en de rechtsvorm van de organisatie, de statuten en de bestuurders vermeld. Ook worden eventuele afspraken over aandelen en eigendom in de akte vastgelegd. Bij een vereniging staan bijvoorbeeld de doelstellingen en de regels omtrent het lidmaatschap beschreven.

Na ondertekening van de oprichtingsakte wordt de organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en krijgt het een KvK-nummer. De oprichtingsakte moet zorgvuldig worden opgesteld, omdat dit document de basis vormt voor de verdere activiteiten van de organisatie en ook van belang is voor de belastingdienst en andere instanties.

Statuten zijn de regels en afspraken die gelden voor een organisatie, zoals een vereniging of een stichting. In de statuten staan bijvoorbeeld de doelstellingen van de organisatie beschreven, wie er lid kunnen worden en hoe beslissingen worden genomen. Ook staan er vaak regels in over het bestuur, de financiën en de organisatie van de organisatie.

De statuten zijn een belangrijk document voor een organisatie, omdat ze de basis vormen voor het functioneren van de organisatie en de afspraken die binnen de organisatie gelden. Bij het oprichten van een organisatie worden de statuten dan ook opgesteld en vastgelegd bij de notaris. Wanneer er wijzigingen in de statuten worden aangebracht, moet dit ook via de notaris worden vastgelegd.

De statuten zijn voor iedereen inzichtelijk en geven duidelijkheid over de werkwijze en doelstellingen van de organisatie. Daarnaast zijn de statuten ook belangrijk voor de aansprakelijkheid van de organisatie en haar bestuurders, omdat hierin onder andere de rechten en plichten van de bestuurders staan beschreven. Het is daarom belangrijk om de statuten goed te doorgronden en zorgvuldig op te stellen of aan te passen wanneer dit nodig is.

Sinds 27 maart 2022 is het verplicht om je UBO's ingeschreven te hebben in het UBO-register. Maar wat is dat nou eigenlijk, UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon of personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een onderneming, vennootschap of organisatie. Het gaat hierbij om de natuurlijke personen achter een onderneming, die uiteindelijk profiteren van de activiteiten van de onderneming.

De UBO-registratie is in Nederland verplicht gesteld vanuit Europese regelgeving om transparantie te creëren in wie de feitelijke eigenaar is van een onderneming, vennootschap of organisatie. Dit moet helpen om financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Bij de UBO-registratie worden gegevens van de uiteindelijke belanghebbende, zoals naam, adres en aandeel in de onderneming, vastgelegd in een centraal register. Dit register is niet openbaar, maar wel toegankelijk voor bepaalde instanties, zoals de Belastingdienst en de politie.

Het is belangrijk dat ondernemingen en organisaties zich aan de UBO-registratie houden en de gegevens van hun UBO's correct en volledig registreren. Bij het niet of onjuist registreren van UBO-gegevens kunnen boetes en sancties worden opgelegd.

De tekenbevoegde van de organisatie of een notaris kan de UBO inschrijven in het UBO-register bij het KVK.

Een stichting of vereniging moet in bepaalde gevallen belastingen betalen. Het hangt af van de activiteiten die de stichting of vereniging onderneemt.

Als een stichting of vereniging bijvoorbeeld commerciële activiteiten verricht, zoals het exploiteren van een winkel of het verhuren van onroerend goed, dan moet er belasting worden betaald over de behaalde winst. Dit is de vennootschapsbelasting.

Als een stichting of vereniging geen commerciële activiteiten verricht, dan is zij vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Wel kan er mogelijk btw verschuldigd zijn over de activiteiten die worden verricht.

Daarnaast kunnen stichtingen en verenigingen te maken krijgen met andere belastingen, zoals loonbelasting en omzetbelasting (btw) als zij personeel in dienst hebben of producten of diensten verkopen. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar de activiteiten en inkomsten van de stichting of vereniging om te bepalen welke belastingen van toepassing zijn.

Het is daarom altijd goed om je even te laten informeren door de belastingdienst wat voor jou specifiek van toepassing is. 

Contact opnemen

Bedrijfsnaam
© 2024
Created by LR Internet