Cultuur in de Klas

Geplaatst op: 01 januari 17

Het belang van Kunst en cultuur binnen het onderwijs

Kunst en cultuur in het onderwijs is essentieel, het draagt bij aan de algehele ontwikkeling van het kind, waaronder emotionele, sociale, cognitieve en culturele ontwikkeling. Ook bevordert het de ontwikkeling van vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en communicatie. Bovendien kan het bijdragen aan het versterken van de culturele identiteit van kinderen en hen in staat stellen om een bredere waaier van cultuur te begrijpen en waarderen.

Cultuur is een krachtig middel als het gaat om het begrijpen van de wereld en het verrijken hiervan. Het kan worden gebruikt om kinderen te introduceren aan verschillende culturen, geschiedenissen, kunstvormen, literatuur en tradities. Dit kan ondersteunen om een breder perspectief te ontwikkelen en kinderen in staat stellen om met meer empathie en begrip naar anderen te kijken. Cultuur in het primair onderwijs zou kunnen worden geïntegreerd, zoals door middel van kunstprojecten, muzieklessen, theater en dansactiviteiten, literatuur, studie van de geschiedenis en natuurlijk culturele uitstapjes. Cultuur kan ook worden geïntegreerd in andere vakken zoals rekenen, wereldoriëntatie, taalvaardigheid, door bijvoorbeeld het gebruik van culturele voorbeelden en verhalen.

 Het SPOV schrijft hierover:

Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in een creatieve kennissamenleving. In het primair onderwijs wordt hiervoor een fundament gelegd. Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten

In juli 2017 hebben we vanuit Cultura Venray een adviesnota ingediend bij de Gemeente Venray waarin de volgende vraag centraal heeft gestaan: ‘Op welke manier kan Cultura Venray de basisscholen in Venray het beste ondersteunen bij het invulling geven aan kunst- en cultuureducatie?’ Wij hebben hier in overleg met de cultuurmakers en het onderwijs een richting geschetst voor de toekomst. De basis van het advies in de nota is een brede en structurele kennismaking met verschillende cultuurdisciplines voor álle basisschoolkinderen in Venray, met Venray als culturele thuisbasis. Daarbij hebben we ook gepleit voor doorlopende leerlijnen bij alle cultuurdisciplines. We hebben de gemeente Venray gevraagd om in elk geval een basis te financieren de komende jaren. Voor de scholen in Venray ontstonden er door het grotere budget en de partner Cultura Venray allerlei nieuwe mogelijkheden op het gebied van cultuureducatie. 

                                                

Veranderingen afgelopen jaar (2022)

Binnen CIK hebben we het afgelopen half jaar met onderstaande veranderingen te maken gehad. Allereerst maken we op dit moment een administratieve overstap van schooljaar naar kalender jaar. Dit is voor de totale administratie beter te organiseren maar binnen de wereld van onderwijs een minder logische werkwijze. Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk van intern belang.

         

 Projectaanvragen per school

Sinds schooljaar 2021/2022 wordt gewerkt met projectaanvragen. De vaststaande budgetten per school zijn hiermee komen te vervallen. Deze omslag is gemaakt om scholen zelf actiever na te laten denken over cultuureducatie. Om zelf te bedenken wat voor hun school belangrijk is op dit gebied. Dit vergt een andere insteek vanuit Cultura. Voorheen waren we meer bezig met het achteraf evalueren van de gekozen culturele activiteiten. Doordat scholen binnen de nieuwe procedure budget aanvragen per culturele activiteit, worden ze gedwongen om een meer proactieve houding aan te nemen. De rol van Cultura wijzigt daarmee ook. De bedoeling is om  aan de voorkant met scholen in gesprek te gaan over de culturele activiteiten om zo samen tot een beter aanbod van cultuur in de klas te komen. Tevens willen we door het werken in projectvorm, samen met de scholen onderzoeken hoe we cultuur meer en beter als middel kunnen inzetten voor de reguliere lessen. Gedurende het jaar is gebleken dat de nieuwe werkwijze voor een aantal scholen maar ook voor Cultura, meer administratieve taken met zich meebrengt. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze procedure gezamenlijk beter kunnen laten verlopen.

Nieuwe medewerker educatie

Door omstandigheden was het voor Cultura Venray belangrijk dat bij deze nieuwe ontwikkelingen ook een nieuwe collega deze taak op zich zou nemen. Ook deze overgang heeft voor wat uitdagingen gezorgd. Onze nieuwe collega Marielle gaat deze nieuwe ontwikkelingen begeleiden en samen met de directies en interne cultuur coördinatoren procedures zo laagdrempelig mogelijk maken.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet