Subsidie

Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid of een andere instantie aan een persoon, organisatie of project. Het doel van een subsidie is om deze persoon, organisatie of project te ondersteunen bij het realiseren van bepaalde doelen of activiteiten die in het belang zijn van de samenleving. Een subsidie kan bijvoorbeeld worden verleend aan een non-profitorganisatie voor het uitvoeren van een maatschappelijk relevant project, aan een bedrijf voor het ontwikkelen van innovatieve technologie of aan een individu voor het volgen van een opleiding of cursus. De subsidie kan bestaan uit een geldbedrag, maar kan ook een andere vorm hebben, zoals het beschikbaar stellen van faciliteiten of materialen.

Het verkrijgen van een subsidie kan voor sommige personen, organisaties of projecten van groot belang zijn, omdat zij hierdoor financiële ondersteuning krijgen om hun doelen te bereiken en hun activiteiten uit te voeren.

Gegevens

In Venray kennen we diverse soorten subsidies en zelfs verschillende subsidieverstrekkers. Op deze pagina zullen we je informeren over de verschillende culturele subsidies.

Hieronder zie je de verschillende subsidies opgesomd. als je de info balk uitklapt vind je beknopte informatie over de subsidie en over de spelregels hiervan. Aanvragen van subsidies gaat altijd via de gemeente zelf. Bij iedere subsidie staat een link naar de juiste pagina. 

Heb je vragen of wil je dat we eens meekijken naar je aanvraag voordat je deze officieel gaat indienen? Dat kan natuurlijk. Maak even een afspraak met een van de consulenten en we kijken graag even met je mee. En wist je al dat dit altijd gratis is?  

Regels subsidies

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening gemeente Venray staan de regels beschreven. Voor het aanvragen van periodieke of incidentele subsidie gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking.

Periodieke subsidie aanvragen

Een periodieke subsidie vraagt u vóór 1 juni aan voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen. De gemeente beslist vóór 31 december over uw aanvraag. 

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via onderstaande link. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om verschillende bijlagen toe te voegen zoals statuten, een jaarrekening, een balansoverzicht en een begroting. Houd deze documenten als pdf bij de hand.

Periodieke subsidie aanvragen

Regels subsidies

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening gemeente Venray staan de regels beschreven. Voor het aanvragen van periodieke of incidentele subsidie gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking.

Incidentele subsidie aanvragen

Vraagt u een incidentele subsidie aan? Doe dit uiterlijk acht weken voordat de activiteit start. De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing.

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via onderstaande link. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen zoals statuten, een KVK- uittreksel, een balansoverzicht en een begroting. Houd deze als pdf bij de hand.

Incidentele subsidie aanvragen

Normen subsidie

  • 1. Er is een subsidieplafond van toepassing dat jaarlijks wordt vastgesteld.
  • 2. Indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, vindt periodieke subsidiering van deze categorie instellingen plaats door middel van een vaste bijdrage en een variabel bedrag per lid.
  • 3. De vaste bijdrage is € 471,48 per jaar.
  • 4. Het variabel bedrag per jaar bedraagt voor:
   • a. Muziekverenigingen, met uitzondering van zangverenigingen:
    • 1.Per volwassen lid: € 65,26 per jaar,
    • 2.Per jeugdlid: € 86,40 per jaar,
   • b. Zangverenigingen:
    • 1.Per volwassen lid: € 34,72 per jaar,
    • 2.Per jeugdlid: € 47,11 per jaar,
   • c. Overige verenigingen:
    • 1.Per volwassen lid: € 7,76 per jaar,
    • 2.Per jeugdlid: € 10,37 per jaar.
 • 5. De maximaal te verstrekken periodieke subsidie per muziekvereniging bedraagt € 7.713,43 per jaar.De maximaal te verstrekken periodieke subsidie per zangvereniging bedraagt € 2.892,54 per jaar.
 • 6. In afwijking van lid 2 vindt, indien voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, periodieke subsidiering plaats van de Stichting Lokale Omroep Venray op basis van een bedrag van €1,36 per aansluiting per jaar.
 • 7. Voor de instellingen waarvan, naar het oordeel van het college, het ledenaantal niet relevant is maar de activiteiten, gezien de aard, het doel en de beoogde effecten, wel relevant zijn, zijn lid 2 en 4 niet van toepassing. Aan deze instellingen wordt, indien voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen, een vaste periodieke subsidie van €471,48 per jaar verstrekt.
 • 8. Voor het Historisch Platform Venray zijn lid 2 t/m 7 niet van toepassing. Deze instelling ontvangt € 24.104,47 per jaar, indien voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorwaarden en verplichtingen. Deze periodieke subsidie is bestemd voor de bekostiging van de activiteiten ten behoeve van/door de aangesloten historische verenigingen.
 • 9. Instellingen kunnen een maal per drie jaar in aanmerking komen voor een incidentele subsidie van maximaal € 500,00 in het tekort van een "Promsconcert". Om hiervoor in aanmerking te komen dient het concert met tenminste een andere instelling uit de kunst- en/of cultuurwereld of andere beleidsterreinen te worden samengewerkt.

Subsidie evenement

Bent u een vrijwilligersorganisatie en organiseert u een evenement? Dan komt u misschien in aanmerking voor een evenementensubsidie.
Wat u moet weten?

Op onze beleidswebsite leest u wanneer u in aanmerking komt voor subsidie, wat u hiervoor moet doen en hoe de gemeente uw aanvraag verder beoordeelt.

U vraagt de subsidie aan vóór het evenement. De subsidie wordt definitief vastgesteld als u binnen twee maanden na het evenement een verantwoording indient.

Aanvragen

Doe uw aanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. Lukt het aanvragen niet voor deze datum en is er nog subsidiebudget beschikbaar? Dan kunt u vóór 1 april uw subsidieaanvraag indienen voor evenementen die in dat jaar plaatsvinden na 1 april.

Het eerste deel van het formulier is een check of u in aanmerking komt voor de evenementensubsidie. Daarna volgen nog een aantal vragen die van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Samen met het aanvraagformulier levert u ook een begroting aan.

Verantwoording indienen

De gemeente stelt de subsidie definitief vast nadat de verantwoording is ingediend. Vul daarvoor binnen twee maanden na het evenement het onderstaande formulier in.

Verantwoording indienen

Visie

Het is goed om te weten dat de gemeente Venray iedere 5 jaar een visie opstelt rondom alle takken van de samenleving, dus ook voor wat betreft kunst en cultuur. Het is dus goed om deze documenten even door te nemen zodat je vooraf al weet of jou plannen in lijn zijn met die van de gemeente. Via deze website delen we deze documenten met je. Heb je hier vragen over? Schroom dan niet en neem gerust contact met ons op. 

Uitleg 1

Uitleg 1

Contact opnemen

Bedrijfsnaam
© 2024
Created by LR Internet